Załącznik Nr 1
do

Uchwały Nr VI/5/2005
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 16 maja 2005 r.

Regulamin
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Starachowice.

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Regulamin opracowany jest na podstawie:

§ 2.

Ilekroć w dalszej części regulaminu jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. uczniach - należy przez to rozumieć uczniów, wychowanków, którym przysługuje pomoc materialna, wymienionych w art.90b ust.3 i ust.4 pkt.1 ustawy,
 2. słuchaczach - należy przez to rozumieć słuchaczy, którym przysługuje pomoc materialna, wymienionych w art.90b ust.3 i ust.4 pkt.2 ustawy,
 3. szkołach - należy przez to rozumieć szkoły, kolegia ośrodki, do których uczęszczają uczniowie lub słuchacze.

§ 3.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielona jako:

§ 4.

 1. Na wypłatę ęwiadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym przeznacza się środki zapisane corocznie w budżecie gminy z zastrzeżeniem, że:
  1. na stypendia szkolne przeznacza się 95% zapisanej kwoty,
  2. na zasiłki szkolne przeznacza się 5% zapisanej kwoty.
 2. W przypadku niewykorzystania środków o których mowa w ust.1 pkt.2 w związku z brakiem wniosków o zasiłki szkolne środki te mogą być przeznaczone na stypendia szkolne.

§ 5.

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne lub zasiłek szkolny jest złożenie w "Referacie pomocy materialnej dla uczniów" wniosku w terminie okreśłonym art.90n ust.6 ustawy.

§ 6.

Wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie podlegają opłacie skarbowej.

II. Zasady i warunki przyznawania stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych.

§ 7.

 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, słuchacz zamieszkały na terenie gminy Starachowice, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe z zastrzeżeniem ust.12 z art.90d ustawy.
 2. Stypendium szkolne może być przyznane w jednej lub kilku formach wskazanych w art.90d ust.2-5 ustawy.

§ 8.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz.593, Nr 99 poz.1001 i Nr 273 poz.2703).

§ 9.

 1. Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń, który znalazł się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
 2. Pod pojęciem zdarzenia losowego przyjmuje się zdarzenie skutkujące uszczerbiem zdrowia bądź mienia ucznie oraz członków rodziny ucznia występującego o pomoc materialną.
 3. Występujący o zasiłek szkolny powinien przedstawić potwierdzenie zdarzenia losowego udokumentowanego przez instytucje do tego upoważnione, np. pożar, huragan i działania przyrody - powiatową komendę straży pożarnej, kradzież - przez policję, poważne zachorowania - przez lekarza bądź szpital, itp.

III. Tryb przyznawania i cofania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 10.

 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być przyznana rodzicowi lub prawnemu opiekunowi ucznia którego dotyczy wniosek lub pełnoletniemu uczniowi lub słuchaczowi pod warunkiem, że osoba wnioskująca złożyła wniosek zgodny z zapisami art.90n ust.4 ustawy.
 2. Do wniosku o udzielenie stypendium szkolnego załącza się zaświadczenie o wysokości dochodów, a w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
 3. Miesięczna wysokość dochodu jest ustalana na zasadach określonych w art.8 ust.3-13 ustawy o pomocy społecznej. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym i socjalnym. Dochody członków rodziny zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie dokumentowane są zaświadczeniami z zakładów pracy, odcinkami rent i oświadczeniami.
 4. Fakt występowania bezrobocia w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne dokumentowane jest zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy.
 5. Niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba dokumentowane są zaświadczeniami lekarskimi.
 6. Brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych wymaga potwierdzenia przez dyrektora szkoły lub placówki opiekuńczej, pracownika socjalnego MOPS.
 7. Wnioski, które nie będą zawierały kompletu wymaganych dokumentów, o których mowa w art.90n ust.4 i 5 ustawy o systemie oświaty, nie będą rozpoatrywane.

§ 11.

 1. Rodzice ucznia (słuchacza) lub pełnoletni uczeń (słuchacz) otrzymujący stypendium szkolne są obowiązani w terminie 7 dni powiadomić Prezydenta Miasta o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

§ 12.

 1. Decyzje o przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego podejmuje Prezydent Miasta Starachowice.
 2. Od decyzji Prezydenta Miasta przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.

IV. Wysokość stypendium, formy w jakich udziela się stypendium szkolnego oraz tryb ich realizacji.

§ 13.

 1. Wysokość miesięcznych kwot stypendium szkolnego przedstawia tabela:
  Lp Dochód w przeliczeniu
  na 1 osobę w rodzinie
  Wysokość
  stypendium szkolnego
  1 do 45 zł 60 zł
  2 od 46 zł do 125 zł 55 zł
  3 od 126 zł do 215 zł 50 zł
  4 od 216 zł do 316 zł 45 zł

§ 14.

Stypendium szkolne przyznane w formie przewidzianej w art.90d ust.2 pkt.1 ustawy może dotyczyć częściowego lub całkowitego sfinansowania między innymi:

§ 15.

Stypendium szkolne przyznane w formie przewidzianej w art.90d ust.2 pkt.2 może dotyczyć częściowego lub całkowitego sfinansowania zakupu:

§ 16.

Stypendium szkolne przyznane w formie przewidzianej w art.90d ust.4 może dotyczyć częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem w bursie szkolnej, akademiku, internacie czy stancji (o ile podmiot prowadzi zarejestrowaną działalność i ma możliwość wystawiania rachunków.

§ 17.

 1. Całkowite lub częściowe sfinansowanie pomocy stypendialnej o której mowa w §14-16 niniejszego regulaminu może być zrealizowana poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków po przedstawieniu odpowiednich rachunków potwierdzających poniesione wydatki w formie wypłaty gotówkowej z kasy wskazanej w decyzji lub przelewu na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy rodziców ucznia, studenta (opiekunów prawnych), bądź rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ucznia, słuchacza - osoby pełnoletniej
 2. Finansowanie pomocy o której mowa w ust.1 może odbywać się również na rachunek bankowy podmiotów realizujących poszczególne formy stypendiów.

V. Wysokość, formy, tryb udzielania zasiłków szkolnych.

§ 18.

 1. Zasiłki szkolne mogą być przyznane w formie:
 2. Uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z podowu zdarzenia losowego o którym mowa w niniejszym regulaminie może być przyznana pomoc materialna w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości określonej w art.90e ust.3 ustawy i musi pozostawać w zgodności z rodzajem szkód wynikłych ze zdarzenia losowego.
 3. Za pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym uważa się częściowe lub całkowite sfinansowanie zakupów przyborów szkolnych, podręczników i innych wynikających ze specyfiki kształcenia szkoły do której uczęszcza uczeń a które uległy zniszczeniu (utracie) w wyniku zdarzenia losowego.

§ 19.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym "Regulaminem" mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 z późniejszymi zmianami).