Załącznik Nr 3
do

Uchwały Nr XII/1/05
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 24 października 2005 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24.10.05 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starachowice.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) oraz art.12 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zmianami) Rada Miejska w Starachowicach postanawia nie uwzględnić następujących uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starachowice:

- uwag złożonych w piśmie w dniu 04.07.2005 r. przez Zrzeszenie Kupców Polskich oraz Stowarzyszenie "MANHATAN".

Treść uwagi:
Uwagi dotyczą następujących kwestii:

  1. zmiany ustaleń dla obszaru C7 Łąki poprzez rezygnację z projektowanych funkcji usługowych i obiektów wielkopowierzchniowych na rzecz parkingu, terenów sportowo rekreacyjnych, zielem parkowej,
  2. zmiany ustaleń dla jednostki B3 MANHATAN poprzez rezygnację z projektowanych funkcji usługowych i obiektów wielkopowierzchniowych na rzecz parkingów i zieleni miejskiej, odsłonięcie zasypanych uskoków skalnych, pozostawienie targowiska MANHATAN do czasu kompleksowego uporządkowania całego terenu jednostki B3,
  3. zmiany rozwiązań komunikacyjnych poprzez utworzenie obwodnicy północnej i wschodniej spinającej osiedle Orłowo, Zakłady Mięsne "Constar" i tereny przy zbiorniku Piachy.

Rozstrzygnięcie:

Uwagi nie uwzględniono.

Uzasadnienie faktyczne i prawne rozstrzygnięcia:

Uwagi dotyczące braku zgody na lokalizację obiektu wielkopowierzchniowego zarówno na terenie obszaru C-7 Łąki jak i obszaru B-3 Manhatan nie są zasadne, gdyż w projekcie zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starachowice nie ma wyznaczonego żadnego obszaru przeznaczonego dla lokalizacji usług w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

Odnosząc się do uwagi dotyczącej obszaru C-7 Łąki teren przyległy do targowiska miejskiego, stanowiący fragment obszaru możliwy do zagospodarowania, jest w projekcie zmiany studium terenem przeznaczonym pod szeroko rozumiane usługi ogólnomiejskie z wyłączeniem obiektów wielkopowierzchniowych o powierzchni handlowej powyżej 2000 m2 powierzchni sprzedaży.
Obszar ten jest objęty będącym w fazie procedowania projektem planu miejscowego. Zapisy projektu planu dla tego obszaru dają możliwość lokalizacji oprócz usług handlowych również funkcji, o które wnosi się w uwadze tj. rekreacyjnych, turystycznych, kulturalnych oraz parkingów.
Pozostałe tereny niezabudowane w obszarze C7 - Łąki położone na lewym brzegu rzeki Łubianka, są terenami otwartymi, narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi, nieprzydatnymi pod lokalizację urządzeń sportowych i rekreacyjnych. Ponadto przez teren ten przebiega infrastruktura techniczna obsługująca oczyszczalnię ścieków przy ul. Bocznej w Starachowicach.
Uszczegółowienie ogólnych dyspozycji przestrzennych zawartych w studium następuje w planach miejscowych. W zapisie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego C7 - Łąki w ustaleniach szczegółowych §22 ust.2 pkt.1 stanowi "wyznacza się obszary zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym o funkcji handlu detalicznego, gastronomii, turystyki, rekreacji, kultury, obsługi komunikacji, administracji, rzemiosła, wystawiennictwa, bankowości i innych usług ogólnomiejskich centrotwórczych z dopuszczeniem obiektów o powierzchni sprzedażowej do 2000 m2" co jest zgodne z wniesionymi uwagami.
Postulowana przez wnoszących uwagi realizacja polityki gospodarczej poprzez zakazy umieszczania funkcji usług ogólnomiejskich na terenach przydatnych do tego celu zarówno w aspekcie uwarunkowań przyrodniczych jak i funkcjonalnych - nie może być uwzględniona jako zbyt restrykcyjna i krótkowzroczna.

Odnosząc się do uwagi dotyczącej obszaru B-3 Manhatan wg. ustaleń Studium nie ma możliwości lokalizacji obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Przy planowanych usługach funkcję uzupełniającą stanowią parkingi oraz zieleń i ciągi przestrzeni publicznej, o czym mowa w złożonej uwadze.
Zgłoszony postulat odsłonięcia ściany skalnej w jednostce B3 Manhatan może być realizowany w świetle proponowanych zapisów umieszczonych poprzez zmianę planu ochrony pomnika przyrody nieożywionej jaki stanowi odsłonięcie. Studium nie przewiduje zabudowy tego terenu, więc nie uniemożliwia pełnego odsłonięcia ściany skalnej.
Obowiązujący obecnie miejscowy plan Centrum usługowo - handlowego w Starachowicach na obszarze pomiędzy ul. Staszica, Al. Armii Krajowej i ul. Kopalnianą w Rozdziale 3 ustaleń szczegółowych w §9 ust.35 pkt.2 stanowi: "funkcja projektowana: park miejski obejmujący teren chroniony odsłonięć skalnych oraz min. 15 m pas terenu do korony skarpy i do podnóża, funkcja rekreacyjne spacerowa ogólnomiejska". Zapis ten nie jest sprzeczny z ustaleniami studium oraz uwzględnia złożone uwagi.
Wniosek o pozostawienie targowiska Manhatan w dotychczasowej formie do czasu kompleksowego uporządkowania całego obszaru - nie stoi w sprzeczności z ustaleniami projektu studium, które dla tego obszaru ustala funkcję usług ogólnomiejskich, nie precyzując żadnych terminów realizacji funkcji docelowej.
Uwagi dotyczącej proponowanej zmiany rozwiązań komunikacyjnych nie można uwzględnić. Proponowana w uwadze zmiana polegająca na utworzeniu pełnej obwodnicy północno - wschodniej miasta w celu połączenia osiedla Orłowo, Zakładów Mięsnych "Constar" i terenów przy zbiorniku Piachy nie może być uwzględniona, ponieważ prowadzone analizy i kolejne studia wskazują na brak uzasadnienia planowania pełnego układu obwodniczego miasta.
Są dwa powody: pierwszy ekonomiczny - brak uzasadnienia w istniejącej i planowanej wielkości ruchu. Drugim powodem jest bariera przyrodnicza jaką stanowią Lasy Państwowe. Prowadzone obrzeżnie trasy byłyby wyłączone z relacji wewnętrznych, a więc zupełnie niedociążone.
Wykonane w roku 2002 specjalistyczne studium komunikacji wskazuje na braki w układzie podstawowym w relacji ulic zbiorczych. Proponowana pętla wschodnia (5KDZ) zapewnia powiązanie Z.M. "Constar" z drogą krajową KGP42. Obszar Piachy przylega bezpośrednio do drogi krajowej.
Teren S.S.E. "Starachowice" w studium jest obsługiwany projektowaną obwodnicą pomocną wyprowadzoną w kierunku drogi Nr 42 lub na kierunku E7, co daje możliwości wypięcia z ruchu wewnętrznego i tranzytu na trasie Radom-Skarżysko, Radom-Ostrowiec. Wprowadzenie zgodnie z uwagą do studium rezerwy pod obwodnicę wschodnią byłoby zbędną, nierealną w okresie perspektywy studium, papierową wytyczną, sprzeczną z przyrodniczymi uwarunkowaniami i kierunkami rozwoju miasta w jego dotychczasowych granicach.

Przywołany w podstawie prawnej art.12 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym daje Radzie Gminy kompetencje uwzględnienia lub odrzucenia uwag złożonych do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym nakłada na gminę zadania i obowiązki między innymi z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska. Obowiązkiem Rady Miejskiej jest podejmowanie zadań, które w świetle posiadanej wiedzy, specjalistycznych opracowań, potrzeb ekonomicznych i funkcjonalnych miasta wydają się właściwe i konieczne do realizacji dalszych zadań w zakresie planowania przestrzennego gminy w świetle obowiązujących przepisów. Zaniechanie działań proponowane w piśmie, na cennym, uzbrojonym gruncie, stanowiącym w większości własność komunalną - byłoby aktem regresu w jego rozwoju, przyczynkiem do stagnacji miasta. Działająca odpowiedzialnie Gmina, w ramach swojego władztwa planistycznego musi podejmować decyzje w imię dobrze pojętego interesu ogółu społeczności.
Ponieważ wniesione uwagi Zrzeszenia Kupców Polskich oraz Stowarzyszenia "MANHATAN" w części nie wymagają dodatkowego uwzględnienia, gdyż tematyka ich jest zawarta w projekcie Studium, natomiast proponowane rozwiązanie komunikacyjne jest sprzeczne z generalną polityką przestrzenną i kompleksowym rozwiązaniem układu komunikacyjnego dla całego obszaru miasta i jego potrzeb określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starachowice, a równocześnie nie wskazują na żadne naruszenie przepisów szczególnych czy interesu prawnego uprawnionych - nie mogą być uwzględnione.

- uwag złożonych w piśmie z dnia 04.07.2005 r. przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Pracodawców Powiatu Starachowickiego.

Treść uwag:

Uwagi dotyczą generalnie przekazaniu projektu Studium "dalszym szerokim konsultacjom w gronach zespołów eksperckich celem jego dopracowania i wprowadzenia istotnych zmian". Zmiany te to:

  1. zmiana funkcji Wierzbnika (brak określenia na jaką),
  2. niepełny wykaz barier technicznych i przestrzennych (brak określenia jakich),
  3. likwidacja oznaczeń terenów Piachy, jako obszarów wymagających rewitalizacji.

Rozstrzygnięcie:

Uwagi nie uwzględniono.

Uzasadnienie faktyczne i prawne rozstrzygnięcia

Uwagi dotyczą generalnie przekazaniu projektu Studium "dalszym szerokim konsultacjom w gronach zespołów eksperckich celem jego dopracowania i wprowadzenia istotnych zmian", są zbyt ogólne i nie mogą być uwzględnione.
Uwagi dotyczącej zmiany funkcji Wierzbnika nie można uwzględnić ponieważ nie proponuje się zmiany funkcji Starachowickiej Starówki w stosunku do dotychczasowego przeznaczenia. Obszar Wierzbnika zapisany jest jako teren o funkcji usług ogólnomiejskich z obowiązkiem wykonania planu miejscowego ze względu na istniejące tam przestrzenie ulic i placów o charakterze przestrzeni publicznej.
Uwaga o braku uszczegółowienia innych barier rozwoju miasta niż wymieniono w tekście studium nie jest poparta przykładami, nie może więc być uwzględniona.
Uwaga, że obszary poprzemysłowe Piachy są błędnie wskazane do rewitalizacji nie jest zasadna w aspekcie oceny technicznej obiektów i urządzeń. Niezależnie od docelowej funkcji produkcyjnej czy usługowej tego terenu i przepisów dotyczących rewitalizacji, tak zdekapitalizowana struktura miejska wymaga odnowy, przywrócenia do stanu gwarantującego efektywność gospodarczą i ład przestrzenny.
W studium obszar D5 Piachy określono jako "tereny o przewadze funkcji produkcyjno - magazynowych z dopuszczeniem funkcji ogólnomiejskich i mieszkalnictwa - istniejące i rozwojowe." - (tereny SSE o przeznaczeniu terenu określonym zgodnie z wnioskiem właściciela nieruchomości).

Przywołany w podstawie prawnej art.12 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym daje Radzie Gminy kompetencje uwzględnienia lub odrzucenia uwag złożonych do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym nakłada na gminę zadania i obowiązki między innymi z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska. Obowiązkiem Rady Miejskiej jest podejmowanie zadań, które w świetle posiadanej wiedzy, specjalistycznych opracowań, potrzeb ekonomicznych i funkcjonalnych miasta wydają się właściwe i konieczne do realizacji dalszych zadań w zakresie planowania przestrzennego gminy w świetle obowiązujących przepisów. Zaniechanie działań proponowane w piśmie, na cennym, uzbrojonym gruncie, stanowiącym w większości własność komunalną - byłoby aktem regresu w jego rozwoju, przyczynkiem do stagnacji miasta. Działająca odpowiedzialnie Gmina, w ramach swojego władztwa planistycznego musi podejmować decyzje w imię dobrze pojętego interesu ogółu społeczności.
Ponieważ wniesione uwagi Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Pracodawców Powiatu Starachowickiego są zbyt ogólne, uniemożliwiające jednoznaczne ustosunkowanie się, nie proponuje się funkcji zamiennych w stosunku do dotychczasowego przeznaczenia terenów ani żadnych innych rozwiązań, a równocześnie nie wskazują na żadne naruszenie przepisów szczególnych czy interesu prawnego uprawnionych i nie ma możliwości ich uwzględnienia - nie mogą być uwzględnione.