Uchwała Nr VII/5/06
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 9 października 2006 r.

w sprawie: zmiany uchwał w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Starachowice".

Działając na podstawie

uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr VI/5/05 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Starachowice" oraz w uchwale Nr IV/6/06 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie zmiany "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Starachowice" §13.1 w Załączniku Nr 1 otrzymuje brzmienie:

§13.1 Wysokość kwot stypendium szkolnego przedstawia tabela:

Lp Dochód w przeliczeniu na 1 osobę w rodzinie w stosunku do kwoty o której mowa w art.8 uat.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz.U. Nr 64 poz.593 z późn. zm.)
Wysokość stypendium szkolnego liczona w stosunku do kwoty o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz.992)
1 do 16% od 80% do 200%
2 ponad 16% do 47% od 80% do 170%
3 ponad 47% do 79% od 80% do 140%
4 ponad 79% do 100% od 80% do 110%

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.

§ 3.

  1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  2. Uchwała podlega także podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim, w szkołach znajdujących się na terenie Miasta Starachowice oraz w prasie lokalnej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2006 r..

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Starachowicach
Kazimierz Bojara