UCHWAŁY
Rady Miejskiej w Starachowicach

podjęte na sesji w dniu 31 lipca 1990 r.

Protokół | Lista obecności Radnych