UCHWAŁY
Rady Miejskiej w Starachowicach

podjęte na sesji w dniu 13 listopada 1990 r.

Protokół | Lista obecności Radnych