UCHWAŁY
Rady Miejskiej w Starachowicach

podjęte na sesji w dniu 5 kwietnia 2005 r.

Protokół | Lista obecności Radnych

Uroczysta sesja poświęcona pamięci papieża Jana Pawła II

Na tej sesji nie podjęto żadnych uchwał.