UCHWAŁY
Rady Miejskiej w Starachowicach

podjęte na sesji w dniu 23 września 2005 r.

Protokół | Lista obecności Radnych

Uroczysta sesja poświęcona obchodom 15-lecia Samorządu

Na tej sesji nie podjęto żadnych uchwał.