UCHWAŁY
Rady Miejskiej w Starachowicach

podjęte na sesji w dniu 15 lutego 2007 r.

Protokół | Lista obecności Radnych

Na tej sesji nie podjęto żadnych uchwał.