UCHWAŁY
Rady Miejskiej w Starachowicach

podjęte na sesji w dniu 29 października 2008 r.

Protokół | Lista obecności Radnych