Uchwała Nr II/1/90
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 19 czerwca 1990 r.

w sprawie: powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i jego zastępcy.

Działając na podstawie

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Na stanowisko kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Starachowicach powołuje się Ob. Stanisławę Kopyś, a na jej zastępcę Ob. Annę Wyrębkiewicz.

§ 2.

Powołanie obowiązuje do czasu zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urządu Miejskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od dnia 28 maja 1990 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Remigiusz Pacan