Uchwała Nr II/2/90
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 19 czerwca 1990 r.

w sprawie: wyboru Prezydenta Miasta.

Działając na podstawie

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Na Prezydenta Miasta wybiera się Grzegorza Walendzika.

§ 2.

Wysokość wynagrodzenia Prezydenta ustali Kolegium Rady Miejskiej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Remigiusz Pacan