Uchwała Nr II/3/90
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 19 czerwca 1990 r.

w sprawie: wyboru zastępcy Prezydenta Miasta.

Działając na podstawie

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Liczbę zastępców Prezydenta Miasta ustala się na 2 osoby.

§ 2.

Na jednego z zastępców Prezydenta wybiera się Edwarda Imielę.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Remigiusz Pacan