Uchwała Nr II/4/90
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 19 czerwca 1990 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Zarządu Miejskiego w Starachowicach.

Działając na podstawie

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się liczbę członków Zarządu Miejskiego na 4 osoby, w tej liczbie 2 zastępców Prezydenta (Wiceprezydentów).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Remigiusz Pacan