Uchwała Nr II/5/90
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 19 czerwca 1990 r.

w sprawie: powołania stałych komisji Rady Miejskiej i ustalenia ich składu osobowego.

Działając na podstawie

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się cztery stałe komisje Rady, a mianowicie:

  1. Komisję Rewizyjną
  2. Komisję Finansów, Budżetu i Planu
  3. Komisję d/s Zagadnień Sfery Gospodarczej
  4. Komisję d/s Zagadnień Sfery Pozagospodarczej

§ 2.

W skład Komisji wchodzą następujące osoby:

  1. Rewizyjnej - 3 osoby: Mieczysław Gonciarz, Longin Madetko, Teresa Sitarska
  2. Finansów, Budżetu i Planu - 6 osób: Przewodniczący Remigiusz Pacan, Janusz Foltański, Andrzej Sendecki, Aleksander Gołoszczukow, Marian Mróz, Marek Ulikowski
  3. Zagadnień Sfery Gospodarczej - 11 osób: Przewodniczący Paniec Aleksander, Jerzy Ambroży, Stanisław Kępiński, Andrzej Niemiec, Józef Kowalski, Kazimierz Mazurek, Zbigniew Kopański, Witold Celebański, Mieczysław Banasik, Marian Janiec, Jacek Samela
  4. Zagadnień Sfery Pozagospodarczej - 11 osób: Przewodnicząca Ewa Kiełek, Andrzej Fulko, Stanisław Sałata, Kazimierz Bojara, Zbigniew Ludwig, Adam Krupa, Zbigniew Michalewicz, Edward Imiela, Henryk Miernikiewicz, Wojciech Michalski, Edward Dudek.

§ 3.

Organizację i zakres działania komisji określi Regulamin, stanowiący Załącznik do Statutu Rady Miejskiej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Remigiusz Pacan