Uchwała Nr II/6/90
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 19 czerwca 1990 r.

w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Działając na podstawie

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną dla wykonania zadań, o jakich mowa w rozdziale 2 w/w ustawy w składzie 14-osobowym, w tym ze składu Rady Miejskiej 7 osób: Przewodniczący Janusz Foltański, Jacek Samela, Kazimierz Mazurek, Kazimierz Bojara, Andrzej Niemiec, Jerzy Ambroży, Józef Kowalski, spoza składu Rady Miejskiej 7 osób: Zygmunt Bernaciak, Stanisław Pacławski, Janusz Garbarczyk, Tomasz Żerek, Irena Tuchowska, Ryszard Łebek, Jerzy Kowalski.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Remigiusz Pacan