Uchwała Nr II/7/90
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 19 czerwca 1990 r.

w sprawie: przyznania radnym Rady Miejskiej w Starachowicach prawa do bezpłatnych przejazdów autobusami MPK w granicach miasta.

Działając na podstawie

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Radnym Rady Miejskiej w Starachowicach przyznaje się prawo bezpłatnych przejazdów autobusami MPK w granicach miasta.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Remigiusz Pacan