Uchwała Nr II/8/90
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 19 czerwca 1990 r.

w sprawie: oddania w wieczyste użytkowanie gruntów i zbyciu lokali mieszkalnych.

Działając na podstawie

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Rada Miejska wyraża zgodę na oddanie w wieczyste użytkowanie gruntów i zbycie lokali w blokach mieszkalnych, co do których to gruntów i lokali zostały wydane ostateczne decyzje przed dniem 27 maja 1990 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały porucza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Remigiusz Pacan