Uchwała Nr II/1/2001
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia  5 marca 2001 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/14/2000 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 18 grudnia 2000 r., w sprawie: "przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2001 na terenie miasta Starachowice".

Działając na podstawie

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zmienia się treść Załącznika Nr l do Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/14/2000 z dnia 18 grudnia 2000 r. stanowiący Harmonogram Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2001 rok.

§ 2.

Przyjmuje się do realizacji uaktualniony Harmonogram Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2001 rok, stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały .

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia l stycznia 2001 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Starachowicach
mgr Ryszard Nosowicz