Uchwała Nr II/2/2001
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia  5 marca 2001 r.

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Finansowo - Księgowej w Starachowicach.

Działając na podstawie

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się dla Zespołu Obsługi Finansowo - Księgowej w Starachowicach najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania w wysokości 400,00 zł (czterysta złotych).

§ 2.

Zatwierdza się wartość jednego punktu ustaloną przez Kierownika Zespołu Obsługi Finansowo - Księgowej w Starachowicach w wysokości 5,00 zł do tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. (Dz.U. Nr 61 poz.708).

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Kierownikowi Zespołu Obsługi Finansowo - Księgowej w Starachowicach.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia l stycznia 2001 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Starachowicach
mgr Ryszard Nosowicz