Uchwała Nr II/3/2001
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia  5 marca 2001 r.

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Starachowicach.

Działając na podstawie

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się dla pracowników Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Starachowicach najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania w wysokości 350 złotych.

§ 2.

Zatwierdza się wartość jednego punktu, ustaloną przez Dyrektora Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Starachowicach w wysokości 4 złotych do tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania stanowiący załącznik nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r (Dz.U. z 2000 r. Nr 61 poz. 708).

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Starachowicach.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia l stycznia 2001 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Starachowicach
mgr Ryszard Nosowicz