Uchwała Nr II/4/2001
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia  5 marca 2001 r.

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w gminnych jednostkach oświatowych .

Działając na podstawie

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się dla gminnych jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Starachowice najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania w wysokości 400 zł (czterysta złotych).

§ 2.

Zatwierdza się wartość jednego punktu ustalonego przez jednostki oświatowe do tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia w wysokości:

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Dyrektorom gminnych jednostek oświatowych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia l stycznia 2001 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Starachowicach
mgr Ryszard Nosowicz