Uchwała Nr II/5/2001
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia  5 marca 2001 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/10/2000 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 2 października 2000 r. w sprawie: "zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Starachowice, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.".

Działając na podstawie

uchwala się, co następuje:

§ 1.

W myśl §4 Uchwały Nr VII/10/2000 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 2 października 2000 r. wprowadza się zmianę w §4 pkt.3 Regulaminu stanowiącego załącznik do w/w uchwały, nadając mu brzmienie:

" 3. Środki przeznaczone na dodatki motywacyjne dla nauczycieli stanowią do 5% kwoty planowanych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli - nie mniej niż 25 zł miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat nauczycielski.

  1. w 2000 roku wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w przeliczeniu na jeden etat wynosi 25 zł miesięcznie
  2. w 2001 roku wysokość środków przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli zostaje otrzymana na poziomie roku 2000
  3. od roku 2002 wysokość środków na dodatki motywacyjne określać będzie Zarząd Miasta w drodze uchwały po konsultacji ze Związkami Zawodowymi.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia l stycznia 2001 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Starachowicach
mgr Ryszard Nosowicz