Uchwała Nr II/6/2001
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia  5 marca 2001 r.

w sprawie: przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów Gimnazjów Nr: l, 2, 3 i 4 oraz Przedszkoli Miejskich Nr: 4, 6, 7, 9, 10, 14 i 15 w Starachowicach.

Działając na podstawie

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przeprowadza się konkursy na stanowiska dyrektorów:

Gimnazjum nr l ul. Kielecka 3 w Starachowicach
Gimnazjum nr 2 ul. Iłżecka 39 w Starachowicach
Gimnazjum nr 3 ul. Leśna 2 w Starachowicach
Gimnazjum nr 4 ul. Prądzyńskiego 2 w Starachowicach
Przedszkola Miejskiego nr 4 ul. 1-go Maja 9 w Starachowicach
Przedszkola Miejskiego nr 6 ul. Buczka 4 w Starachowicach
Przedszkola Miejskiego nr 7 ul. Armii Krajowej 6a w Starachowicach
Przedszkola Miejskiego nr 9 ul. Hanki Sawickiej 3 w Starachowicach
Przedszkola Miejskiego nr 10 ul. Miodowa 10 w Starachowicach
Przedszkola Miejskiego nr 14 ul. Graniczna 10 w Starachowicach
Przedszkola Miejskiego nr 15 ul. Na Szlakowisku 7b w Starachowicach

według zasad wyłaniania dyrektorów szkól lub placówek oświatowych.

§ 2.

W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub przedszkole określa regulamin konkursu oraz powołuje komisję konkursową w składzie:

  1. po dwóch przedstawicieli:
    1. organu prowadzącego szkołę lub przedszkole,
    2. organu sprawującego nadzór pedagogiczny o ile nie jest to organ prowadzący,
    3. rady pedagogicznej,
    4. rodziców,
  2. po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych.

§ 3.

Upoważnia Zarząd Miasta do ogłoszenia terminu konkursu oraz trybu i warunków składania ofert oraz przystąpienia do konkursu.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Starachowicach
mgr Ryszard Nosowicz