Uchwała Nr II/7/2001
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia  5 marca 2001 r.

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu konkursów na stanowiska dyrektorów Gimnazjów Nr: l, 2, 3 i 4 oraz Przedszkoli Miejskich Nr: 4, 6, 7, 9, 10, 14 i 15 w Starachowicach.

Działając na podstawie

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się regulamin konkursów, w oparciu o który komisje konkursowe wyłonią kandydatów na stanowiska dyrektorów niżej wymienionych placówek oświatowych:

Gimnazjum nr l ul. Kielecka 3 w Starachowicach
Gimnazjum nr 2 ul. Iłżecka 39 w Starachowicach
Gimnazjum nr 3 ul. Leśna 2 w Starachowicach
Gimnazjum nr 4 ul. Prądzyńskiego 2 w Starachowicach
Przedszkola Miejskiego nr 4 ul. 1-go Maja 9 w Starachowicach
Przedszkola Miejskiego nr 6 ul. Buczka 4 w Starachowicach
Przedszkola Miejskiego nr 7 ul. Armii Krajowej 6a w Starachowicach
Przedszkola Miejskiego nr 9 ul. Hanki Sawickiej 3 w Starachowicach
Przedszkola Miejskiego nr 10 ul. Miodowa 10 w Starachowicach
Przedszkola Miejskiego nr 14 ul. Graniczna 10 w Starachowicach
Przedszkola Miejskiego nr 15 ul. Na Szlakowisku 7b w Starachowicach.

Regulamin konkursów stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej chwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Starachowicach
mgr Ryszard Nosowicz