Uchwała Nr II/8/2001
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia  5 marca 2001 r.

w sprawie: ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.

Działając na podstawie

uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Ustala się opłatę administracyjną od wniosku:
    1. dokonania wpisu w ewidencji działalności gospodarczej - 50 zł.
    2. zmian wpisu w ewidencji działalności gospodarczej - 25 zł.
  2. Opłaty, o których mowa w ust.l uiszcza się w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Starachowicach w dacie złożenia wniosku. Potwierdzenie wniesionej opłaty okazuje się przy składanym wniosku.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Starachowicach
mgr Ryszard Nosowicz