Uchwała Nr II/9/2001
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia  5 marca 2001 r.

w sprawie: wykupu nieruchomości gruntowych, z przeznaczeniem pod drogę dojazdową do nieruchomości położonych przy ul. Górzystej oraz do przepompowni ścieków.

Działając na podstawie

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonać nabycia na rzecz Gminy Starachowice własności nieruchomości gruntowych, położonych w rejonie ul. Górzystej, oznaczonych numerami działek: 107/11 o pow. 263 m2, 109/8 o pow. 279 m2 i 123/1 o pow.327 m2, stanowiących współwłasność: Pana Marka Brzozowskiego; Pana Włodzimierza Brzozowskiego, Pana Wojciecha Błażejewskiego, Pani Moniki Kalińskiej i Pani Elżbiety Kosin, z przeznaczeniem pod drogę dojazdową do nieruchomości położonych przy ul.Górzystej oraz do przepompowni ścieków.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Starachowicach
mgr Ryszard Nosowicz