Uchwała Nr II/10/2001
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia  5 marca 2001 r.

w sprawie: wykupu nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Smugowej, przeznaczonej pod budowę przepompowni ścieków.

Działając na podstawie

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonać nabycia na rzecz Gminy Starachowice własności nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Smugowej, oznaczonej numerem działki 1745 o pow. 1274 m2, stanowiącej własność Pana Ryszarda Śliwy, z przeznaczeniem pod budowę przepompowni ścieków.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Starachowicach
mgr Ryszard Nosowicz