Uchwała Nr II/11/2001
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia  5 marca 2001 r.

w sprawie: nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budynku od Stowarzyszenia Charytatywnego im. Alberta Schweitzera

Działając na podstawie

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonać nabycia na rzecz Gminy Starachowice w formie darowizny, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej przy ulicy Radomskiej w Starachowicach, składającej się z dwóch działek nr 9/2 i 10/2 o łącznej powierzchni 0,1646 ha wraz z prawem własności usytuowanego na nieruchomości budynku - od Stowarzyszenia Charytatywnego im. Alberta Schweitzera z/s w Starachowicach.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Starachowicach
mgr Ryszard Nosowicz