Uchwała Nr II/12/2001
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia  5 marca 2001 r.

w sprawie: nieodpłatnego przeniesienia własności budynku wybudowanego na gruncie stanowiącym własność Gminy Starachowice, położonego w Starachowicach przy ul. 1-go Maja oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntu na rzecz właściciela tego budynku.

Działając na podstawie

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1012/4 i nr 1012/10 o łącznej pow. 163 m2 (KW 19.672) położonej w Starachowicach przy ul. 1-go Maja stanowiącej własność Gminy Starachowice, wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności budynku, wybudowanego na tej nieruchomości z własnych środków i na podstawie pozwolenia na budowę, przez osobę, która była posiadaczem nieruchomości 5 grudnia 1990 r. i pozostawała nim nadal l stycznia 1998 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Starachowicach
mgr Ryszard Nosowicz