Uchwała Nr II/13/2001
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia  5 marca 2001 r.

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Skalistej.

Działając na podstawie

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 22/1 (KW 9521) o pow. 438 m2 położoną w Starachowicach przy ul. Skalistej na cele usługowo-handlowe.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Starachowicach
mgr Ryszard Nosowicz