Uchwała Nr II/14/2001
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia  5 marca 2001 r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za świadectwo pochodzenia zwierząt.

Działając na podstawie

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustalić opłatę za wydanie świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt: bydła, owiec, kóz, świń i koni - dla jednego zwierzęcia - na kwotę w wysokości 2,00 złote (słownie: dwa złote).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Starachowicach
mgr Ryszard Nosowicz