Uchwała Nr II/15/2001
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia  5 marca 2001 r.

w sprawie: oddania w użyczenie Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim nieruchomości zabudowane}, położonej w Starachowicach pizy ulicy Radomskie) nr 76"A"

Działając na podstawie

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Oddać w użyczenie na okres 10 lat Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, nieruchomość zabudowaną murowanym, piętrowym budynkiem, położoną w Starachowicach przy ulicy Radomskiej nr 76 "A", oznaczoną w operacie ewidencji gruntów miasta jako działka nr 7/3 o powierzchni 0,3730 ha - z przeznaczeniem na uruchomienie Zamiejscowego Wydziału Ekonomicznego WSBiP w Starachowicach.
Nieruchomość jest objęta księgą wieczystą KW nr 25 630.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Starachowicach
mgr Ryszard Nosowicz