Uchwała Nr II/16/2001
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia  5 marca 2001 r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego centrum usługowo - handlowego w Starachowicach na obszarze pomiędzy ul. Staszica a Aleją Armii Krajowej i ul. Kopalnianą.

Działając na podstawie

uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Przystępuje się do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego centrum usługowo-handlowego w Starachowicach na obszarze pomiędzy ul. Staszica a Aleją Armii Krajowej i ul. Kopalnianą zatwierdzonego Uchwałą Nr V/9/1999 Rady Miejskiej w Starachowicach z 10 maja 1999 r. i ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego nr 57 poz.1002 z 23 września 1999 r. zwanego dalej planem.

  2. Zmiany obejmują tereny oznaczone w planie symbolami: U-5, U-6, U-7, U-8, U-9, KP-1, KP-2, Kp 5, KL 4, KL 5 , KL 6, KZT, ZP l, ZP 2, ZP 3, ZP 4 w granicach określonych na załączniku graficznym.

  3. Przedmiotem zmian jest określenie nowych zasad zagospodarowania terenów wymienionych w ust.2 przy zachowaniu generalnej funkcji terenu objętego zmianami, z zakresem ustaleń o których mowa w art.10 ust.1 powołanej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym odpowiednim dla przedmiotu zmian planu.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Starachowicach
mgr Ryszard Nosowicz