Uchwała Nr VI/5/2005
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 16 maja 2005 r.

w sprawie: przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Starachowice".

Działając na podstawie

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się "Regulamin udzielania pomocy materialnej o chrakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Starachowice" - stanowiący Załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.

§ 3.

  1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  2. Uchwała podlega także podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta, w szkołach znajdujących się na terenie miasta Starachowice oraz w prasie lokalnej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Starachowicach
Kazimierz Bojara