Uchwała Nr IV/6/06
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 29 maja 2006 r.

w sprawie: zmiany "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Starachowice".

Działając na podstawie

Rada Miejska w Starachowicach wprowadza następujące zmiany w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr VI/5/05 z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie przyjęcia dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Starachowice" (Dz.Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2005 r. Nr 128 poz.1597):

§ 1.

  1. W paragrafie 12 "Regulaminu..." po ustępie 1 wprowadza się nowy ustęp 2, który otrzymuje brzmienie
    "W decyzji przyznającej stypendium szkolne określa się w szczególności formę stypendium, okres pobierania, miesięczną wysokość stypendium, terminy wypłaty oraz sposób rozliczenia".
  2. Dotychczasowy ustęp 2 otrzymuje kolejny numer 3.

§ 2.

  1. W paragrafie 13.1 określającym wysokość miesięcznych kwot stypendium szkolnego w kolumnie drugiej tabeli - wprowadza się odnośnik 1/, natomiast poszczególne wiersze zapisane w tej kolumnie, określające wysokość stypendium szkolnego liczonego w złotówkach, zamienia się na stawki procentowe, i tak:
  2. Poniżej tabeli wprowadza się zapis wyjaśniający odnośnik 1/, który otrzymuje następujące brzmienie:
    "1/ Wysokość stypendium szkolnego liczona w stosunku do kwoty o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228 poz.2255 z późn. zmianami)"

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.

§ 4.

  1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  2. Uchwała podlega także podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta, w szkołach znajdujących się na terenie miasta Starachowice oraz w prasie lokalnej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Starachowicach
Kazimierz Bojara