UCHWAŁY
Rady Miejskiej w Starachowicach

podjęte na sesji w dniu 14 stycznia 1997 r.

Protokół | Lista obecności Radnych

Na tej sesji nie podjęto żadnych uchwał.